Wstecz
Dane statystyczne z 244 grup, łącznie 4688 uczniów.

Zobacz arkusze oraz odpowiedzi.

Podsumowanie próbnego egzaminu gimnazjalnego z ZamKorem 2013/2014

6 marca 2014 roku odbył się próbny egzamin gimnazjalny z chemii z ZamKorem. Arkusze egzaminacyjne pobrało 627 nauczycieli, z czego około 40% zarejestrowało wyniki swoich uczniów (4688 uczniów). Arkusz w całej Polsce rozwiązywało około 18 tysięcy uczniów.

Poniżej prezentujemy wyniki oraz wygenerowane z aplikacji ZamKorek wykresy wraz z krótkim komentarzem. Wszystkie przedstawione niżej wykresy odnoszą się do poziomu łatwości zadań dla całego kraju. Dodatkowo każdy nauczyciel po wpisaniu do aplikacji wyników swoich uczniów uzyskiwał indywidualne wykresy porównawcze, czyli poniższe wykresy średniej krajowej w zestawieniu ze średnimi wynikami swoich uczniów.

Wyniki uzyskane w kraju

Wykres 4

Komentarz: Ogólnopolska średnia krajowa dla próbnego egzaminu z chemii z ZamKorem przeprowadzonego w trzecich klasach gimnazjum wynosi 26,4%. Jest to wynik zdecydowanie słabszy od średniego wyniku, który uzyskali trzecioklasiści w poprzednich edycjach Próby Generalnej.

Poziom opanowania przez uczniów wymagań szczegółowych

Wykres 3

Komentarz: Analizując poziom łatwości zadań w odniesieniu do sprawdzanych wymagań szczegółowych, można zauważyć, że uczniowie stosunkowo dobrze (poziom łatwości powyżej 50%) opanowali wymagania:

 • 2.7 (uczeń opisuje, czym różni się atom od cząsteczki ) − poziom łatwości 62%;
 • 2.13 (uczeń rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego) − poziom łatwości 56,2%;
 • 6.8 (uczeń interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny) − poziom łatwości 55,1%.

Najsłabsze wyniki (poziom łatwości poniżej 10%) uczniowie uzyskali, rozwiązując zadania sprawdzające wymagania szczegółowe:

 • 6.5 (uczeń rozumie i wyjaśnia proces dysocjacji elektrolitycznej kwasów i zasad) − poziom łatwości 2,8%;
 • 9.5 (uczeń bada i opisuje właściwości kwasu octowego, w szczególności proces dysocjacji elektrolitycznej) − poziom łatwości 2,8%;
 • 9.11 (uczeń opisuje budowę i właściwości fizyczne i chemiczne pochodnych węglowodorów zawierających azot) − poziom łatwości 5,9%;
 • 9.12 (uczeń wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek) − poziom łatwości 5,9%;
 • 9.14 (uczeń wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów) − poziom łatwości 5,9%;
 • 1.7 (uczeń opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych) − poziom łatwości 6,2%.

Nieco lepiej, ale jednak bardzo słabo, bo w granicach 10−20%, wypadły zadania sprawdzające wymagania szczegółowe:

 • 3.1 (uczeń opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej) − poziom łatwości 11,7%;
 • 6.3 (uczeń planuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek, kwas beztlenowy i tlenowy) − poziom łatwości 12,4%;
 • 6.6 (uczeń rozróżnia doświadczalnie kwasy i zasady za pomocą wskaźników) − poziom łatwości 18,7%;
 • 8.5 (uczeń wyjaśnia zależności pomiędzy długością łańcucha węglowego a stanem skupienia alkanu) − poziom łatwości 29,5%.

Porównanie wyników z poszczególnych działów podstawy programowej

Wykres 7

Komentarz: W zaproponowanym przez nas arkuszu:

 • 3 punkty można było uzyskać, rozwiązując prawidłowo zadanie dotyczące działu Substancje i ich właściwości,
 • 4 punkty − Wewnętrzna budowa materii,
 • 1 punkt − Reakcje chemiczne,
 • 2 punkty - Woda i roztwory wodne,
 • 4 punkty – Kwasy i zasady,
 • 2 punkty − Węgiel i jego związki z wodorem,
 • 2 punkty - Pochodne węglowodorów,
 • 2 punkty - Związki o znaczeniu biologicznym.

Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych zadaniach kumulatywnie sprawdzano wiadomości nie tylko z jednego działu programowego.

Opracowany arkusz nie zawierał zadań z ostatniego działu Sole.

Analiza powyższego wykresu wskazuje, że największy problem uczniowie mieli z zadaniami dotyczącymi działu Substancje i ich właściwości (poziom łatwości 6,1%). W jego obrębie znalazło się to wymaganie szczegółowe, z którym uczniowie mieli największe trudności (1.7 – uczeń opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych) – co w dużej mierze spowodowało, że ten dział w arkuszu wypadł najgorzej. Tylko 15% uczniów prawidłowo rozwiązało zadania dotyczące działu Związki o znaczeniu biologicznym.

Najwyższe wyniki, ale mimo wszystko słabe, uczniowie uzyskali za zadania odnoszące się do wymagań szczegółowych dotyczących działów: Wewnętrzna budowa materii (45%) oraz Węgiel i jego związki z wodorem (38,9%).

Poziom opanowania przez uczniów wymagań ogólnych

Wykres 13
1 - Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji
2 - Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów
3 - Opanowanie czynności praktycznych (projektowanie i analiza przebiegu doświadczeń)

Komentarz: Analiza powyższego wykresu wskazuje, że uczniowie największy problem mieli z zadaniami (podobnie jak w poprzednich latach), które sprawdzały Opanowanie czynności praktycznych (poziom łatwości 11,6%). Zadania te dotyczyły analizowania schematów doświadczeń oraz przewidywania ich przebiegu. Nieco lepiej (26,4% prawidłowych odpowiedzi) związanych było z rozumowaniem i zastosowaniem nabytej wiedzy.

Porównanie wyników dotyczące poszczególnych zadań

Wykres 17

Komentarz: : Analizując poziom łatwości zadań, można zauważyć, że uczniowie stosunkowo dobrze (poziom łatwości powyżej 62%) poradzili sobie z zadaniem, w którym mieli określić budowę wody, wskazując drobiny, z których jest zbudowana.

Tylko 5,9% uczniów prawidłowo rozwiązało zadanie 10, gdzie należało wskazać skład pierwiastkowy amin, białek, cukrów i tłuszczów.

Niewiele lepiej wypadły zadania 2 (poprawnych odpowiedzi 11,1%) i 3 (poprawnych odpowiedzi 12,4%). W obu przypadkach ich prawidłowe rozwiązanie wymagało umiejętności złożonych oraz syntezowania zdobytej wiedzy.

Porównanie wyników uzyskanych za zadania doświadczalne

Wykres 15

Zadania dotyczące doświadczeń zostały tak skonstruowane, by sprawdzały różne składowe opisu doświadczenia: schemat i jego interpretację, formułowanie obserwacji i wnioskowanie. W arkuszu znalazły się trzy zadania dotyczące zalecanych doświadczeń ujętych w komentarzu do podstawy programowej z chemii:

 • zadanie 2 − poziom łatwości 11,1%, otrzymywanie wodorotlenków – zalecane doświadczenie nr 10; otrzymywanie kwasów – zalecane doświadczenie nr 11; badanie barwy wskaźników w wodzie, roztworze wodorotlenku i kwasu – zalecane doświadczenie nr 12; badanie właściwości kwasu octowego – zalecane doświadczenie nr 18; badanie właściwości białka – zalecane doświadczenie nr 21;
 • zadanie 3 − poziom łatwości 12,4%, badanie rozpuszczalności w wodzie różnych substancji – zalecane doświadczenie nr 8;
 • zadanie 11− poziom łatwości 33,2%, badanie właściwości białka – zalecane doświadczenie nr 21.

Komentarz: Analizowanie schematów i wnioskowanie, sprawdzane w zadaniu 2 i 3, sprawiło uczniom dużą trudność. Wymaga ono wiedzy i umiejętności złożonych polegających na przewidywaniu efektów doświadczeń, stąd tak słabe wyniki. W obu tych kategoriach zaledwie 8,2% uczniów udzieliło prawidłowych odpowiedzi.

Nieco lepszy wynik uczniowie uzyskali za zadnie 11, polegające na wyborze prawidłowej obserwacji (poziom łatwości 22,7%).

Porównanie wyników uzyskanych z określonych typów zadań

Wykres 14

Komentarz: Analogicznie do poprzednich lat najsłabiej wypadły zadania, w których uczeń mógł wskazać więcej niż jedną poprawną odpowiedź (zadanie na dobieranie) – poziom łatwości 21%. Z kolei najlepiej wypadły typowe zadania wielokrotnego wyboru – poziom łatwości 50,1%. Potwierdza to przewidywania, że zadania na dobieranie, które często sprawdzają umiejętności złożone i przyczynowo-skutkowe, są dla uczniów bardzo trudne.

Statystyka wyników dotycząca poszczególnych czynności

Wykres 1

Komentarz: Z powyższego wykresu wynika, że największą trudność (poziom łatwości mniejszy niż 10% odpowiedzi) sprawiły uczniom czynności:

 • 2.3 (poziom łatwości 2,8%) – wskazanie schematu doświadczenia, któremu towarzyszy proces dysocjacji elektrolitycznej;
 • 10.1 (poziom łatwości 5,9%) – określenie składu pierwiastkowego amin, białek, tłuszczów i cukrów;
 • 2.2 (poziom łatwości 6,2%) – wskazanie schematu doświadczenia, któremu towarzyszy powstanie mieszaniny niejednorodnej;
 • 3.2 (poziom łatwości 6,8%) – wskazanie schematu doświadczenia, w którym w wyniku przemiany fizycznej powstała zawiesina;
 • 2.1 (poziom łatwości 9,4%) – wskazanie schematu doświadczenia, którego efektem była reakcja chemiczna.

Najlepiej uczniowie poradzili sobie z czynnościami:

 • 1.1 (poziom łatwości 62%) – wskazanie drobin (molekuł), z których zbudowana jest woda;
 • 6.1 (poziom łatwości 55,1%) – wskazanie zdania fałszywego opisującego odczyn roztworu.

Wnioski końcowe:

Zdajemy sobie sprawę, że tegoroczne zadania zamieszczone w arkuszu Próby Generalnej były trudniejsze niż w latach poprzednich, uprzedzaliśmy o tym w newsletterze rozsyłanym w lutym. Pojawiły się polecenia trudne, wymagające syntezowania wiedzy i bardzo precyzyjnego czytania informacji zarówno werbalnych, jak i rysunkowych.

Zostały one opracowane po wnikliwej analizie wszystkich zadań, które znajdują się w naszych arkuszach opublikowanych w zakładce Z ZamKorem do egzaminu oraz wykorzystywanych w arkuszach przygotowywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zebranych w zakładce Zadania egzaminacyjne.

Zwracamy uwagę, że materiał zamieszczony na naszym portalu jest spójny i stanowi przemyślaną całość pozwalającą na rzetelne coroczne przygotowanie do egzaminu w kolejnych latach.

Tradycyjnie zachęcamy Państwa, by przed egzaminem gimnazjalnym skierować uczniów do Portalu Ucznia na naszej stronie internetowej, w którym (bez konieczności logowania się) znajdą wszystkie sfilmowane zalecane doświadczenia wymienione w komentarzach do podstawy programowej.

Mamy nadzieję, że nasze projekty Próba Generalna i Z ZamKorem do egzaminu pozwalają na wyciągnięcie konkretnych wniosków, refleksję nauczyciela i ewentualną modyfikację metod pracy, zwrócenie uwagi na zagadnienia sprawiające najwięcej trudności. Przypominamy, by do analizy wyników i planowania własnej pracy włączyć uczniów. Warto zwrócić im uwagę na współodpowiedzialność za uzyskane wyniki. Mamy nadzieję, że w konsekwencji zaowocuje to wyższymi wynikami na egzaminach końcowych, czego serdecznie życzymy.